Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN

 1.  Algemeenheden

1.1. Partijen : de BV MiLoCon, gevestigd te 3590 Diepenbeek, wordt hier verder “aannemer” genoemd en de opdrachtgever hierna “bouwheer” genoemd.

1.2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het door de aannemer afgesloten contract, en binden de partijen op elk punt waarvoor geen uitdrukkelijke schriftelijke afwijking werd bepaald.

1.3. De offertes van de aannemer zijn geldig gedurende 1 maand. De prijsoffertes worden opgemaakt op basis van de gegevens verstrekt door de opdrachtgever; ze gelden derhalve enkel voor zover de verstrekte gegevens correct en volledig zijn en voor uitvoering der werken in normale omstandigheden, wat betreft werkterrein, materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke.

1.4. Ten overstaan van de bouwheer zijn contracten hoe dan ook slechts geldig bij uitdrukkelijke aanvaarding door de aannemer. Zulks betekent ook dat schriftelijke of mondelinge toezeggingen van onze vertegenwoordigers of personeel, zelfs gesteld op officieel briefpapier of documenten van de aannemer, slechts geldigheid verkrijgen na bevestiging door de zaakvoerder van de aannemer en/of bij aanvang van de werkzaamheden. Vrijwillige aanvang met de uitvoering der werkzaamheden impliceert de uitdrukkelijke aanvaarding van de contracten door de aannemer. Het bovenstaande kan enkel door de aannemer ingeroepen worden. Ten overstaan van de aannemer geldt de ondertekening van enig contract en/of bestelling door de bouwheer en/of in diens naam als definitieve verbintenis.

1.5. Contract, plannen en lastenboek, maken een geheel uit. Doet zich enige tegenstrijdigheid voor dan heeft in principe het contract voorrang op de plannen, en de plannen voorrang op het lastenboek. Bij onduidelijkheid tussen de genoemde documenten primeert het document met wijziging op de meest recente datum; wel is aan te merken dat een aanvulling of aanpassing van het contract aanleiding geeft tot een verrekening in meer.

1.6. De door de aannemer geleverde en/of verwerkte producten mogen qua maat, gewicht, uitzicht en dergelijke de gebruikelijke toleranties vertonen.

1.7. Het is de aannemer toegelaten op de werven materialen afkomstig van derden te leveren, zelfs van een verschillend merk of type dan voorzien in de offerte en/of het contract, mits een vergelijkbare kwaliteit wordt aangeboden.

1.8. Tekeningen, ontwerpen en studies worden geacht confidentiële informatie uit te maken dewelke eigendom blijven van de aannemer. Ze mogen op geen enkele wijze door derden worden gekopieerd of op welk danige manier dan ook worden aangewend op straffe van schadevergoeding, geraamd op 15% van het totaal van de offerte.

1.9. Zo de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme door de reglementeringen en/of de afgesloten overeenkomst voorzien is, vallen alle hiermee samenhangende of uit voortvloeiende kosten, termijninvloeden, enz. ten laste van de bouwheer. De uitvoering der controles dient te gebeuren door een door beide partijen aanvaarde en erkende instelling en voor ondertekening contract bekend te zijn.

1.10. Het is aan de bouwheer dan wel aan diens architect om de aannemer uitdrukkelijk en schriftelijk te wijzen op alle vereisten, voorwaarden en voorschriften, die op de bouwheer en diens activiteiten (uitbating) van toepassing zijn en gevolgen kunnen hebben voor de constructie en de eisen waaraan deze moet voldoen. De aannemer dient te worden aanzien als niet geïnformeerd en niet vertrouwd met de activiteiten van de bouwheer en de vereisten die op allerlei gebieden, o.m. mogelijk op constructief vlak en qua uitrusting en preventie op de bouwheer en diens ingebruikname van de constructie van toepassing zijn.

1.11. Dit contract vervalt indien geen bouwtoelating door de bouwheer wordt bekomen; indien dit wel kan, mits doorvoeren van enkele aanpassingen, blijft het contract van kracht, waarbij deze aanpassingen ook op financieel vlak in onderling overleg worden vastgesteld.

1.12. Solvabiliteit

Ingeval de overeenkomst eenzijdig wordt verbroken door de bouwheer, zal hij aan de aannemer een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15%. Voor zover door de aannemer het bewijs wordt geleverd van een grotere schade, dan is dit hoger bedrag verschuldigd. Voor zover de bouwheer gedeelten uit het contract schrapt geldt hiervoor dezelfde benadering.

De in offerte en contract voorziene uitvoeringstermijn is benaderend en informatief, aldus kunnen vertragingen geen aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding of verwijlintrest.

De aannemer behoudt zich het recht voor de solvabiliteit van de bouwheer te controleren. Onverminderd de bepalingen in art 27,5° van de hypotheekwet zal de bouwheer op eerste verzoek van de aannemer voldoende zekerheden voorleggen die een bewijs vormen voor de betaling van de financiële verplichtingen die voortspruiten uit deze overeenkomst. Indien de bouwheer in gebreke blijft dergelijke zekerheden te leveren heeft de aannemer het recht de werken niet aan te vatten of te schorsen zonder dat de bouwheer aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding, van welke aard dan ook.

1.13 De bouwheer is van bij de aanvang der werken verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt door feitelijkheden vreemd aan de aannemer zoals o.a; en niet limitatief: vandalisme, de invloed van natuurelementen, overstroming, storm, vorst, brand, hagel enz.; hij verbindt er zich toe tegen dergelijke schade een verzekering af te sluiten voor de aanvang der werken.

1.14 De bouwheer/eigenaar verbindt er zich toe in de verzekeringspolis van de bestaande gebouwen en van de roerende goederen dewelke er in opgeslagen zijn, een afstand van verhaal t.o.v. de aannemer(s) der werken te laten opnemen en dit voor de ganse duur der werken.

 

2. Uitvoering

2.1. Ten aanzien van de plaatsing van een gebouw en zelfs voor enige bestelling aan derden en/of vervaardiging van onderdelen, wordt er van uitgegaan dat de bouwheer in orde is met alle voorschriften van stedebouw, bouw- en milieuvergunning. Blijkt zulks niet het geval, dan is hij aansprakelijk voor elk daardoor ontstane schade. Een kopie van de door de overheid definitief goedgekeurde documenten dient tijdig overgemaakt aan de aannemer.

De bepaalde uitvoeringstermijn loopt slechts, onverminderd de geldigheid van de overeenkomst volgens art. 1.4., vanaf de dag dat de aannemer effectief in het bezit is gesteld van het ondertekende contract, het eventueel gevraagde voorschot en alle nodige gegevens die de klant moet verschaffen om het de aannemer mogelijk te maken het contract uit te voeren. Deze voorwaarden zijn cumulatief.

2.2. Wijzigingen kunnen enkel aanvaard worden zo de aannemer zich hieromtrent uitdrukkelijk schriftelijk akkoord verklaart. De daaruit voortvloeiende meerkost en andere kosten zijn dan ten laste van de bouwheer.

2.3. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hinderpaal vormt voor de normale verplichtingen van de aannemer of die hem dwingt de werken stil te leggen, zoals onder meer : weerverlet, overmacht, staking, opschorting bouwvergunning, te nemen milieu en verontreinigingsmaatregelen, verzuim vanwege de bouwheer, betwistingen met overheidsorganen en/of buren, wijzigingen aan de bouw, tussenkomsten van keurings- en controle organismen enz., brengt van rechtswege en zonder vergoeding met zich mee dat er een wijziging in de planning doorgevoerd zal worden en in onderling overleg een nieuwe uitvoeringstermijn wordt vastgesteld. Indien meerwerken uitgevoerd dienen te worden, zal een verlenging van de termijn toegestaan worden gelijk aan de uitvoeringstermijn van de meerwerken.

2.4. Verandering van een in uitvoering zijnde ontwerp, evenals elk geval van overmacht in hoofde van de aannemer kan hem ontslaan van iedere verbintenis, maar laat de medecontractant niet toe het contract te verbreken. Wordt ondermeer beschouwd als overmacht: algemene of gedeeltelijke staking bij ons of onze leveranciers, lock-out, oproer, onlusten, ongevallen, machinebreuk, kraanbreuk, schaarste van transportmiddelen of grondstoffen, besmettelijke ziekten, branden, vorst, uitzonderlijke of langdurige regenperioden, overstromingen, grote droogte, enz..

2.5. Elk element of geheel van elementen dat ofwel niet bij de fabriek opgehaald werd ofwel niet kan worden opgericht op de in de planning voorziene termijn, om een van de aannemer onafhankelijke reden, wordt eisbaar en gefactureerd.

2.6. Is de bouwheer geen eigenaar van het te bebouwen terrein, dan wordt hij door de ondertekening van de overeenkomst geacht de toestemming te hebben verkregen van de eigenaar en worden de werken uitsluitend op zijn risico uitgevoerd.

2.7. De bouwheer heeft de wettelijke en contractuele plicht de uitvoering van de werken te volgen of te laten volgen; bij de vaststelling van enige onvolkomenheid dient deze dadelijk en duidelijk te worden gemeld, teneinde een tijdig ingrijpen mogelijk te maken. De gevolgen van deze uitdrukkelijk overeen gekomen verbintenis zijn, bij nalatigheid, voor rekening van de bouwheer.

2.8. De bouwheer is gehouden door de gegevens verstrekt door personen, o.a. de architect, welke in de uitvoeringsfase namens hem optreden. Alzo verstrekte aanvullende en/of gewijzigde opdrachten verbinden de opdrachtgever onherroepelijk.

2.9. De inplanting van het gebouw dient in alle opzichten door de bouwheer te worden gecontroleerd; terzake neemt hij de volledige verantwoordelijkheid vanaf de aanvang der grondwerken.

2.10. De gebeurlijk contractueel bepaalde uitvoeringstermijnen, zijn slechts geldig op voorwaarde dat de werken kunnen geschieden in normale omstandigheden wat betreft o.m. terrein, materieel en materialen, funderingen, weersomstandigheden, werkgelegenheid en dergelijke.

2.11. De werf moet vanaf de openbare weg tot op alle plaatsen van het werk volledig toegankelijk en berijdbaar zijn voor vrachtwagens, montagekranen en dergelijke en vrij zijn van constructies en hindernissen. De hiermede samenhangende kosten zijn verrekenbaar. Indien aan personeel van de aannemer wordt gevraagd extra prestaties te leveren, zullen deze geschieden op kosten van de klant.

 

3. Plaatsing

3.1. Voor de fundering van de constructie wordt altijd verondersteld dat de grond op max 1m diepte, gemeten t.o.v. de 0.00 pas van het nieuwe gebouw, een draagvermogen heeft van min. 1,5 kg/cm2 of 15N/cm2, tenzij de klant hieromtrent nauwkeuriger inlichtingen heeft gegeven. Indien achteraf bij de uitvoering blijkt dat de grond de veronderstelde weerstand niet heeft, zijn de bijkomende funderingskosten ten laste van de klant en zullen eisbaar zijn. Wordt een grondonderzoek nodig geacht, dan is dit altijd op kosten van de klant.

3.2. Het bouwterrein wordt eveneens verondersteld vrij te zijn van alle hindernissen, bomen, struiken, oude funderingen, rotsen, riolering, enz. die het delfwerk bemoeilijken. Bijkomende werken hieruit voortvloeiend zullen afzonderlijk bijgerekend worden.

3.3. Indien het watervlak zich op een peil bevindt dat niet toelaat de ondergrondse en/of funderingswerken droog uit te voeren, zijn de kosten van eventuele bronbemaling ten laste van de klant en bijkomend te verrekenen, tenzij deze reeds in de offerte opgenomen zijn.

3.4. Het bestaan van ondergrondse leidingen van om het even welke aard op of in de omgeving van het bouwterrein moet de aannemer vooraf worden medegedeeld en hun plaats aangeduid, zoniet wordt de eventueel aangebrachte schade ten laste gelegd van de klant.

3.5. Overtollige aarde voortkomend van het delfwerk der funderingen wordt ter plaatse gelaten. Nivelleringswerken binnen en buiten het gebouw worden enkel door de aannemer uitgevoerd mits uitdrukkelijke vermelding in de bijzondere voorwaarden. Voor zover de tussenkomst van een controle- of keuringsorganisme inzake grondverzet, bodemverontreiniging… vallen alle kosten voor controle, onderzoek en eventuele sanering steeds ten laste van de bouwheer met inbegrip van de maatregelen en daarmee gepaard gaande kosten die het gevolg zijn van de decreten van de regering inzake bodemsanering en grondverzet.

3.6. Water en eventueel elektrische stroom zijn steeds in voldoende mate en zonder recht op vergoeding, door de klant te leveren, tot aan de perceelsgrenzen.

4. Betaling

4.1. Alle facturen van de aannemer zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Diepenbeek. Bij niet-betaling binnen de 7 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het ganse factuurbedrag. Ten titel van forfaitaire schadeloosstelling zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10%. Deze verhoging van 10% wordt door de opdrachtgever aanvaard in toepassing van art 1229 van het Burgerlijk Wetboek als vergoeding voor de verhoogde inningskosten middels tussenkomst van derden. Terzelfdertijd worden alle schuldvorderingen op dezelfde opdrachtgever onmiddellijk eisbaar.

4.2. Het niet naleven van de betalingsvoorwaarden geeft de aannemer het recht alle leveringen en werken te schorsen op risico van de klant, te laten overgaan tot het wegvoeren van het materieel en de materialen die op de werf staan of aangevoerd werden. De bouwheer kan in geen enkele manier aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding in geval van schorsing tengevolge van wanbetaling

4.3. Indien gewerkt wordt met vorderingsstaten dan heeft de opdrachtgever 5 dagen om opmerkingen schriftelijk te laten geworden anders wordt hij geacht deze aanvaard te hebben en wordt de factuur conform opgesteld.

4.4. Prijsherziening.

De contractueel vermelde prijzen zullen worden herzien volgens de formule :

 

p = P x [ a x (s : S) + b x (i : I) + c ]

 

De termen daarvan betekenen het volgende:

  • p= nieuwe prijs (datum van facturatie)
  • P = prijs van de offerte (datum van offerte)
  • a = het aandeel van de lonen en sociale lasten ( hier 0,40)
  • b = het aandeel van de te gebruiken of te plaatsen materialen, grondstoffen en producten (hier is dit 0,40)
  • c = het percentage algemene kosten en winst (hier 0,20)
  • s = Lonen en sociale lasten geldig op het ogenblik van de uitvoering van het werk. Is vanaf de eerste dag van de maand waarin een wijziging heeft plaatsgevonden
  • S = Lonen en sociale lasten geldig op het ogenblik van de offerte. Is vanaf de eerste dag van de maand waarin een wijziging heeft plaatsgevonden
  • i en I = het maandelijkse indexcijfer dat berekend werd op basis van het jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen, grondstoffen en producten door het bouwbedrijf op de binnenlandse markt.

De indexcijfers zijn deze zoals gepubliceerd door de bevoegde diensten.

Indien de prijsevolutie van bepaalde grondstoffen een uitzonderlijk en onvoorspelbaar karakter vertoont a.g.v onvoorziene en onvoorspelbare marktomstandigheden (onafhankelijk de wil van de aannemer) en de aannemer op een objectieve wijze kan aantonen dat deze uitzonderlijke prijsevolutie niet gedekt kan worden door bovenstaande prijsherzieningsformule, dan behoudt de aannemer zich het recht om aan de hand van objectieve prijsindicatoren een prijsaanpassing door te voeren voor de onderdelen van de offerte die onderhevig zijn aan deze uitzonderlijke prijsevolutie.

 

4.5. De bouwheer doet tijdelijk en partieel afstand van het aan zijn eigendom verbonden gebruiksrecht ten voordele van de onbetaald gebleven aannemer, en erkent dat hij de opgerichte gebouwen niet in gebruik mag nemen alvorens de aannemingssom integraal is volstort, meerwerken inbegrepen.

4.6. Tussen de bouwheer en de aannemer wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat enige vorm van schuldvergelijk enkel mogelijk is ten gunste van laatst genoemde.

 

5. Waarborg

5.1. De aannemer kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien de aanwending van de verwerkte elementen niet overeenstemt met het doel waarvoor zijn werden ontworpen en zoals dit voorafgaand bekend werd gemaakt aan of afgeleid door de aannemer uit de bestaande gegevens.

5.2. Ingeval van gebreken in de constructie kunnen enkel de bouwwaarden (= eenheidsprijzen x hoeveelheid) van de rechtstreeks aangetaste en door de aannemer geplaatste materialen worden verrekend met uitsluiting van alle andere schade o.a. aan de inboedel, gevolgschade en dergelijke.

5.3. De opdrachtgever ziet af van de mogelijkheid van verhaal op de aannemer door zijn verzekeraar bij enige uitkering na schadegeval. De opdrachtgever is verplicht een uitgebreide brandverzekering te onderschrijven, met inbegrip van waterschade,

stormschade, en dergelijke en dit met ingang op datum van aanvang der werken.

 

6. Oplevering der werken

6.1. De oplevering der werken gebeurt op één der hierna bepaalde wijzen op het ogenblik van de voltooiing der werken, niettegenstaande geringe onvolkomenheden, welke tijdens de waarborgtermijn kunnen worden hersteld.

6.2. Op de dag der voorlopige oplevering gaat een garantieperiode van 6 maand in.

6.3. Na verloop van deze termijn staat het de aannemer en/of de bouwheer vrij om definitieve aanvaarding te verzoeken. Hiervan wordt gebeurlijk opnieuw proces-verbaal opgemaakt in aanwezigheid van en ondertekend door de bouwheer en de aannemer. Eventueel inmiddels ontstane tekorten, welke bewijsbaar ten laste van de aannemer zijn te weerhouden, zullen bij voorkeur door deze laatste worden verholpen. Zonder dergelijk proces-verbaal aan het einde van de garantieperiode, wordt de definitieve aanvaarding geacht te zijn ingegaan. De bouwheer verbindt er zich toe om binnen de 14 dagen na de definitieve oplevering alle waarborgen vrij te geven.

6.4. Na de voorlopige aanvaarding der werken heeft de aannemer enkel de strikte aansprakelijkheid voorzien door art 1792 van het Burgerlijk Wetboek met uitsluiting van elke andere, ook wegens verborgen gebreken mits in acht name van het hoger gestelde, o.a. in artikel 5; de tienjarige aansprakelijkheid gaat aldus in bij de voorlopige aanvaarding. In geen geval is de aannemer verantwoordelijk voor condensatiewater aan de dakbedekking, natuurlijke verlichting of elders, ongeacht of dit veroorzaakt wordt door temperatuurverschillen of door andere invloeden.

6.5. Voor zover de aannemer in enige garantieperiode herstellingen dient en/of wenst uit te voeren dan worden deze beperkt tot de door de aannemer uitgevoerde werken. Bovenstaande kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding voor de bouwheer.

  1. a) Bij de oplevering der werken op een door de aannemer ca één week van te voren, vast te stellen datum en uur, wordt een proces-verbaal van voorlopige aanvaarding opgemaakt in aanwezigheid van de aannemer en de bouwheer, die beide het proces-verbaal ondertekenen. In het proces-verbaal worden de tussen partijen overeengekomen minwerken en eventuele gebreken, reserves of weigering der werken opgetekend. De voorlopige aanvaarding houdt de goedkeuring van de afgeleverde werken door de opdrachtgever in en sluit verder verhaal wegens zichtbare en verborgen gebreken uit. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op de dag zoals hoger bepaald voor de voorlopige aanvaarding, dan wordt hij geacht hiertoe zonder bemerking te zijn overgegaan.
  2. b) Indien de opdrachtgever op enige wijze overgaat tot ingebruikname van het bouwwerk, zonder het opstellen van een proces-verbaal van aanvaarding, dan geldt zulks als een definitieve aanvaarding der werken.

 

7. Hoofdelijkheid

Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en /of bouwheer optreden, zijn zij hoofdelijk en solidair, de een bij gebreke aan de andere, gehouden tot alle verplichtingen voortspruitende uit huidige overeenkomst.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens

8.1. MILOCON BV verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening, voor het afhandelen van de betaling van de klant, voor het verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, voor de klant te informeren over wijzigingen van haar diensten en voor het voldoen aan haar wettelijke (boekhoudkundige) verplichtingen.

8.2. MILOCON BV bewaart persoonsgegevens van de klant niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens van de klant worden verzameld.

8.3. MILOCON BV verstrekt persoonsgegevens van de klant uitsluitend aan derden als dit nodig is voor

de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8.4. In het kader van de diensten die MILOCON BV levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van MILOCON BV (zoals bij wijze van voorbeeld, zonder daartoe evenwel beperkt te zijn, e-maillijsten) die beschermd zijn overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“GDPR-wetgeving”). De klant erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van voormelde regelgeving en zal MILOCON BV vrijwaren voor enige vorderingen die betrokken derden tegen MILOCON BV zou instellen, dan wel voor enige sancties die van overheidswege aan MILOCON BV zouden worden opgelegd m.b.t. de door de klant verwerkte persoonsgegevens.

8.5. De klant heeft ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door MILOCON BV. Een verzoek van de klant tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens dient te worden gericht aan de maatschappelijke zetel van MILOCON BV.

 

9. Klachten en bevoegdheden

Voor alle geschillen betreffende de uitvoering van deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst